Algemene voorwaarden

Artikel 1 Werkingssfeer

Autorijschool Marc van der Voorn

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product.

Artikel 2 Definities

Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.

Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd is op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Rijschool of rijschoolhouderdegene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Artikel 3 Algemeen

Gedurende een rijles is de leerling juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, cq. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur cq. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk, tenzij er sprake is van een in artikel 11 onder sub a. genoemde omstandigheid. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid (rijexamen).

Artikel 4 Verplichtingen Autorijschool Marc van der voorn (verder te noemen de rijschool)

De rijschool draagt er zorg voor dat:

 1. Rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
 2. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
 3. Er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.
 4. Nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling de rijschool hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.
 5. De leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
 6. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles
 7. Er verzekeringen zijn  afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade,  tenzij er sprake is van een in artikel 11  onder sub a. genoemde omstandigheid. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleidingsbranche gebruikelijk is.

Artikel 5 Verplichtingen leerling

De leerling verplicht zich:

 1. Ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd
 2. Te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen
 3. Te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 15 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
 4. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging  72 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient persoonlijk, telefonisch, per e-mailbericht, sms of WhatsApp te geschieden.
 5. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling
 6. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 7. De mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
 8. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid – tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen – een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen
 9. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht cq. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie gezondheidsverklaring” worden ingevuld.
 10. De lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto
 11. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht.
 12. De autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan
 13. Aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid
 14. Na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid
 15. De leerling machtigt met zijn DigiD gegevens via mijn. H cbr.nl de rijschool teneinde het reserveren van  tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Gezondheidsverklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR.
 16. Bij vermoeden van gebruik van alcohol, verdovende middelen en/of medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, mee te werken aan een onderzoek indien de rijschool c.q. examinator dit aan de leerling vraagt. Indien hij/zij niet wenst en/of weigert mee te werken, mag de rijschool het geplande rijonderricht opschorten. Bij weigering blijft de leerling de volledige lesprijs van het geplande rijonderricht aan de rijschool verschuldigd.